Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen DMtekst en de opdrachtgever. 
Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 

1.    Aansprakelijkheid

1.1         DMtekst is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan na het geven van onjuiste of onvolledige informatie door de opdrachtgever.  

1.2         DMtekst is niet aansprakelijk voor indirecte schade na het opleveren van de opdracht. Hieronder vallen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

2.    Eigendom en exclusiviteit

2.1         De geschreven teksten blijven eigendom van DMtekst, tot de volledige betaling is ontvangen. Daarna zijn de teksten exclusief voor de opdrachtgever.

2.2        De exclusiviteit van het gebruiksrecht betekent ook dat het niet is toegestaan teksten door te verkopen aan derden. 

3.    Tarieven

3.1         Tenzij anders genoemd, zijn de tarieven van DMtekst altijd exclusief 21% BTW.

3.2        De tarieven van DMtekst zijn altijd inclusief één correctieronde.

3.3        Spoedje? Ik sta graag voor u klaar. Moet de opdracht echter binnen 48 uur worden opgeleverd, dan reken ik 20% spoedkosten over het factuurbedrag exclusief BTW. 

3.4        Vanaf een reisafstand van 5 kilometer vanuit Wognum rekent DMtekst een kilometervergoeding van € 0,19 per gereden kilometer. 

4.    Betaling

 4.1         Tenzij anders is afgesproken, wordt de factuur uiterlijk drie weken na de start van de opdracht verstuurd. 

4.2        Bij opdrachten ter waarde van > € 150,- factureer ik 50% vooraf en 50% achteraf. 

4.3        Het gefactureerde bedrag dient u binnen veertien dagen na de factuurdatum over te maken op IBAN NL80 KNAB 0257 8141 83 ten name van DMtekst, onder vermelding van het factuurnummer.  

4.5        Wanneer de betaling na veertien dagen nog niet ontvangen is, ontvangt u een herinnering. Na nog eens veertien dagen ontvangt u een tweede herinnering. Als DMtekst na nog eens een week (in totaal dus 35 dagen) geen betaling heeft ontvangen, wordt een incassobureau ingeschakeld. Dit willen we natuurlijk te allen tijde voorkomen.

5.    Onverwachte en ongeplande wijzigingen

5.1         Tussentijdse wijzigingen in de gemaakte afspraken kunnen gevolgen hebben voor de planning en het tarief. De wijzigingen en de eventuele consequenties ervan worden dan ook altijd schriftelijk bevestigd door DMtekst.

5.2        Als één van de partijen een faillissement of uitstel van betaling aanvraagt of de bedrijfsactiviteiten staakt, heeft de andere partij het recht de werkzaamheden voor de opdracht te staken. 

5.3        Wanneer de opdrachtgever de opdracht na aanvang ervan annuleert, heeft DMtekst het recht de tot dan toe gemaakte kosten te factureren.